Algemene voorwaarden (cursus)

Bij aanmelding voor onze Zinkunie cursussen, gelden de volgende algemene voorwaarde.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarde gelden op alle overeenkomsten tussen Zinkunie en de cursist/opdrachtgever wat betreft de Zinkunie cursussen/opleidingen. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk wanneer Zinkunie en de cursist/opdrachtgever dit schriftelijk met elkaar hebben afgestemd.

Artikel 2. Totstandkoming

De voorwaarde tussen Zinkunie en de cursist/opdrachtgever komen tot stand door:

  • Het invullen van het digitale inschrijfformulier op onze website, waarna Zinkunie een schriftelijke bevestiging stuurt.
  • Een schriftelijke bevestiging van Zinkunie aan de cursist/opdrachtgever naar aanleiding van een telefonische aanmelding.

Artikel 3. Annulering

De cursist/opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Zinkunie moet de annulering echter wel weer schriftelijk bevestigen aan de cursist/opdrachtgever. De kosten voor het annuleren van een Zinkunie cursus zijn als volgt opgebouwd:


Annuleringsdatum van cursist/opdrachtgever
Kosten voor de cursist/opdrachtgever
+ 4 weken voor aanvang cursus
Geen kosten
2 tot 4 weken voor aanvang cursus
50% van de cursuskosten
- 2 weken voor aanvang cursus
Volledige cursuskosten


De aangemelde cursist/opdrachtgever mag bij verhindering altijd een vervanger in zijn plaats sturen. Dit moet de cursist/opdrachtgever echter wel vooraf schriftelijk melden bij Zinkunie. Wanneer de cursist/opdrachtgever na het begin van de Zinkunie cursus zijn deelname stopt of überhaupt niet deelneemt aan de cursus, heeft de cursist/opdrachtgever geen enkel recht op terugbetaling. Het is ook niet toegestaan om na aanvang van de cursus een vervanging te sturen.

Artikel 4. Annulering Zinkunie

Zinkunie heeft ten alle tijden het recht om zonder vermelding van een reden de cursus te annuleren. In dit geval krijgt de cursist/opdrachtgever het reeds overgemaakte cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud. Zinkunie heeft het recht om deze te wijzigen.

Artikel 6. Betaling

Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen nafactuurdatum betaald te worden. Bij in gebreke blijven van de betaling is Zinkunie gerechtigd de toegang tot de cursus te weigeren.

Indien cursist/opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de cursist/opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

Artikel 7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Zinkunie uitgegeven teksten, brochures en cursusmaterialen ligt bij Zinkunie, mits dit is overgedragen doormiddel van een licentievorm. Zonder de toestemming van Zinkunie, mag de cursist/opdrachtgever dan ook geen gegevens (gedeeltelijk of in zijn geheel) vermenigvuldigen of delen. Zinkunie heeft daarnaast ook het auteursrecht op voorstellen of andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Daarnaast heeft Zinkunie toestemming om foto's te maken en te delen van de cursusdagen. Mits de cursist/opdrachtgever liever niet in beeld wil komen en/of niet op beeldmateriaal wil staan die gebruikt wordt voor reclamedoeleinde en dergelijke, dan dient er tijdens de cursus een schriftelijk bezwaar gemaakt te worden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlandse recht is van toepassing op elke gesloten overeenkomst tussen Zinkunie en de cursist/opdrachtgever. Geschillen die uit deze overeenkomst voortkomen, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.


*Ik wil graag naar de Zinkcursus/ EPDM cursus


Contact algemene zaken

(0411) 688 339
info@zinkunie.nl